Нормативна база

Документите са във формат Word или Acrobat. За да ги отворите, ще ви е необходимо подходящо приложение.
Adobe Acrobat Reader или Microsoft Office Reader Download

Закон за енергията от възобновяеми източници
Закон за устройството на територията
Закон за опазване на земеделските земи
Закон за горите
Закон за енергетиката
Закон за опазване на околната среда
Наредба Nо7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Наредба No6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
Наредба No3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката
Цени на електрическа енергия при продажба от производители, утвърдени от ДКЕВР
Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 103 от 16.12.2000 г.
Наредба №16 от 19.06.2004 год. за сервитутите на енергийните обекти