Вятърен потенциал в България

Проучванията показват, че поради географското си разположение България е с благоприятен вятърен потенциал. Изцяло морската източна граница на страната обуславя нахлуване на морския бриз до 40 км във вътрешността. От друга страна, западната част включва множество хълмисти и планински терени, в които общият вятърен ресурс е по-голям от този в равнинната източна част.

Фиг.1. Карта на вятърния потенциал

Фиг. 2. Роза на вятъра Beaufort в района на Балчик, Североизточна България

Фиг. 3. Роза на вятъра (посоки на вятъра) в района на Балчик, Североизточна България